Политика конфиденциальности

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādi muzeja “Ebreji Latvijā” mājaslapā (turpmāk tekstā – “Vietne”).

 

Personas datu pārzinis ir biedrība “Rīgas Ebreju kopiena”, reģ. Nr. 40008000511, juridiskā adrese: Skolas iela 6, Rīga, LV-1010 (turpmāk tekstā – “Biedrība”). Jautājumos par personas datu apstrādi ar Biedrību var sazināties pa e-pastu: [email protected] vai rakstot uz Biedrības juridisko adresi.

 

Personas datu apstrādes nolūki:

 • Ziedojumu apstrāde un veikšana;
 • Komunikācija ar vietnes lietotāju: jautājumu saņemšana un atbilžu sniegšana;
 • Jaunumu paziņošana par vietnes vai muzeja darbību.

 

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:

 • Vietnes lietotāja piekrišana;
 • Likumisko pienākumu un līgumisko saistību izpildei;
 • Biedrības leģitīmās intereses.

 

Vietne iegūst personas datus no datu subjekta.

 

Personas datu kategorijas, kas tiks apstrādi vietnē:

Ziedojumu veikšanai vietnē Biedrība sadarbībā ar maksājuma nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju apstrādā: informāciju par bankas karti, vārdu, uzvārdu; kontaktinformāciju: adrese, e-pasts, mobilais telefons. Ziedojums tiks veikts ar finanšu/maksājuma iestādes starpniecību, līdz ar ko iesākam iepazīties ar pakalpojuma sniedzēja privātuma politiku.

Ja vietnes lietotājs vēlas pierakstīties jaunumiem, vietnē tiks pieprasīta lietotāja e-pasta adrese.

 

Personas datu nodošana

Lai pildītu savus juridiskos pienākumus, Biedrība var nodot  personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

Pastāvošo saistību izpildes pienācīgai izpildei, kā arī savās leģitīmās interesēs Biedrība var nodot personas datus ārpakalpojumu sniedzējiem tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Biedrības sadarbības partneri var apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar pārziņa norādījumiem un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai noslēgto līgumu saistību izpildei Biedrības uzdevumā. Šiem uzņēmumiem tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.

 

Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu, Biedrības leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Beidzoties datu glabāšanas termiņam, dati tiks iznicināti.

 

Datu subjektam ir tiesības:

 • saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Biedrībā.
 • pieprasīt piekļuvi saviem datiem;
 • ja informācija par datu subjektu ir nepareiza vai nepilnīga, subjektam ir tiesības sniegt Biedrībai aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;
 • atsaukt piekrišanu;
 • atsevišķos gadījumos iebilst pret datu apstrādi, ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus.

 

Savas tiesības datu subjekts var realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Biedrība sniegs atbildi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

 

Biedrība izskatīs datu subjektu sūdzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ja neizdosies panākt risinājumu, datu subjektam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.