Saknes Latvijā

Muzeja krājumā atrodamās ģenealoģiskās informācijas klāsts diemžēl ir visai neliels. Liels skaits materiālu, kas attiecās uz Latvijas ebreju ģenealoģiju, ir pieejams sekojošajās vietnēs:

  • names.lu.lv Latvijas ebreju, kas dzīvoja Latvijā pirms Otrā pasaules kara (uz 1935.-39.gadu), datu bāze. Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra projekts.
  • lvva-raduraksti.lv Latvijas Valsts vēstures arhīva digitalizētie dokumenti, tai skaitā rabinātu metriku grāmatas līdz 1905. gadam un 1.Viskrievijas tautas skaitīšanas Kurzemes, Vitebskas un Vidzemes guberņās 1897. gadā dokumenti, kā arī dvēseļu revīzijas.
    jewishgen.org/Courland, http://www.jewishgen.org/Latvia/. JewishGen Kurzemes un Latvijas interešu grupa.

Materiāli par Latvijā līdz 1944. gadam dzīvojošajiem ebrejiem ir pieejami Latvijas Valsts Vēstures Arhīvā, par laikaposmu pēc 1944. gada – Latvijas Valsts Arhīvā ([email protected]), kā arī Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā ([email protected]) – dzimšanas, miršanas, laulību un šķiršanās izziņas pēc 1906. gada.